INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI OBJEDNÁVÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK

Vážení klienti,
dovolte, abychom Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) informovali, jak společnosti CTshipper, s.r.o., IČ: 281 24 162, se sídlem Kostelní 292/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69070 (dále jen „CTshipper“), GENNET, s.r.o., IČ: 27080234, se sídlem Praha 7, Kostelní 9/292, PSČ 17000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94758 (dále jen „GENNET“) a CITY FERTILITY LIMITED, IČ: 07378003, se sídlem 16 St. John Street, London, EC1M 4NT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „CFL“) jakožto společní správci osobních údajů (dále společně jako „správci“) zpracovávají Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. Rozsah a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje správci zpracovávají v takovém rozsahu, v jakém jim byly subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s objednávkou přepravy a dodání lidských tkání a buněk (dále jen „distribuce“). Osobní údaje správci zpracovávají v souladu s platnými a obecně závaznými právními předpisy.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k následujícím účelům:

 • posouzení, který ze správců provede distribuci a bude Vás kontaktovat (z důvodu opatření před uzavřením smlouvy a k plnění smlouvy s Vámi);
 • předání v rozsahu nezbytně nutném pro právní, ekonomické a daňové poradce a auditory, a to za účelem poskytování poradenských služeb správci.

2. Zdroje osobních údajů

Správci zpracovávají osobní údaje, které získají přímo od subjektů údajů v souvislostí s objednáváním distribuce.

3. Kategorie osobních údajů a kategorie subjektu údajů

Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů, jako např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a jiné;
 • kontaktní údaje jako kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa a jiné;
 • další údaje, jako např. místo uskladnění buněk nebo údaje, které subjekt údajů uvede navíc v objednávce;

Subjekty údajů, jejichž údaje správci osobních údajů zpracovávají a kterým je určena tato informace, jsou klienti - zájemci o distribuci.

4. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Správci na základě vzájemné dohody provozují za účelem přijímání objednávek distribuce internetové stránky http://ctshipper.eu a e-mailovou adresu info@ctshipper.eu. Údaje předané správcům jsou po předání vyhodnoceny společností CTshipper a v jednoznačných případech předány přímo jednomu ze správců, ve složitějších případech jsou vyhodnocovány společně společnostmi CTshipper a GENNET za účelem zvolení nejvhodnějšího způsobu realizace distribuce a předání příslušnému správci.

Správce, který distribuci bude provádět, Vás poté, co mu bude objednávka předána, kontaktuje přímo. V některých situacích se může na distribuci podílet více správců než pouze ten, který Vás kontaktoval. O tom budete v rámci realizace distribuce informováni.

Poté, co si správci určí, kdo provede distribuci, zpracovávají každý Vaše osobní údaje samostatně, k jiným účelům a ve větším rozsahu, než jaký plyne z této informace. Bližší informace o zpracování osobních údajů týkající se vlastní distribuce prováděné jednotlivými správci naleznete na těchto odkazech:

Ke zpracovávání dochází manuálním způsobem v listinné a elektronické podobě nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla správci přijata technická a organizační opatření, zejména taková, která zajišťují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování a k jiným zneužitím těchto osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů ochrany osobních údajů se týkajících.

5. Doba zpracování osobních údajů

Správci zpracovávají osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění daného účelu, nejméně po dobu potřebnou k rozhodnutí o objednávce, a v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných obecně závazných právních předpisech pro skartaci a archivaci dokumentů.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů subjektů jsou:

 • zpracovatelé na základě smlouvy se správcem v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování, např. společnosti, které spravují informační systémy správců, osoby, zajišťující ukládání či archivaci dat, osoby zajišťující provoz internetových stránek a jiné;
 • osoby poskytující právní poradenství;
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

7. Poučení o právech subjektu údajů

Máte právo u správců:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správci zpracovávají, čímž se rozumí právo získat od správců potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Obecného nařízení,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Obecného nařízení,
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, které se zpracovávají automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo požadovat, aby správci předali tyto údaje jinému správci; a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Obecného nařízení a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Obecného nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Vaši žádost o výkon práv můžete podat u všech správců. Správci mezi sebou ujednali, že Vaše žádosti bude vždy vyřizovat ten ze správců, který provádí zpracování osobních údajů, kterého se žádost týká. Pokud tedy podáte žádost správci, který Vaše osobní údaje nezpracovává nebo se bude žádost týkat zpracování, které provádí jiný ze správců, správci si Vaši žádost předají. Např. podáte u společnosti GENNET žádost ohledně zpracování osobních údajů při distribuci, ale distribuci provádí společnost CFL, tak GENNET předá Vaši žádost k vyřízení CFL a CFL také na Vaši žádost odpoví.

Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci nejsou v určitých případech stanovených Obecným nařízením povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Dále máte právo obrátit se se svým podnětem na příslušný dozorový úřad, máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Rovněž Vás informujeme, že správci jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence společností CTshipper, GENNET a CFL jsou:
Jméno: Ing. Anna Mityashina
Kontaktní adresa: Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1
E-mail: dpo@akdap.cz