INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

Vážení klienti,
dovolte, abychom Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Obecné nařízení“) informovali, jak naše společnost CTshipper, s.r.o., IČ: 281 24 162, se sídlem Kostelní 292/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69070, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. Rozsah a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává v takovém rozsahu, v jakém mu byly subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s objednávkou přepravy a dodání lidských tkání a buněk (dále jen „distribuce“) v souladu se zákonem č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách a jeho prováděcími předpisy. Správce zpracovává také osobní údaje, které mu subjektem údajů nebyly poskytnuty, ale které získá při provádění distribuce. Osobní údaje správce zpracovává v souladu s platnými a obecně závaznými právními předpisy České republiky a k plnění jeho zákonných povinností.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k následujícím účelům:

 • plnění zákonných povinností ze strany správce;
 • provedení distribuce (uzavření a plnění smlouvy);
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků (oprávněný zájem správce);
 • poskytnutí v rozsahu nezbytně nutném pro právní, ekonomické a daňové poradce a auditory, a to za účelem poskytování poradenských služeb správci (oprávněný zájem správce);

2. Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získá přímo od subjektu údajů nebo poskytovatele zdravotních služeb či jiné osoby, od níž tkáně a buňky přebírá, v souvislosti s prováděním distribuce dle zákona č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách nebo v souvislostí s vyřizováním stížností či žádostí.

3. Kategorie osobních údajů a kategorie subjektu údajů

Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů, jako např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a jiné;
 • kontaktní údaje jako kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa a jiné;
 • další údaje, jako např. bankovní spojení;
 • jiné údaje nezbytné pro provedení distribuce.

Subjekty údajů, jejichž údaje správce osobních údajů zpracovává a kterým je určena tato informace, jsou:

 • klient/pacient;
 • potenciální klient/pacient;

4. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány především v dokumentaci vážící se k distribuci a v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením.

Ke zpracovávání dochází manuálním způsobem v listinné a elektronické podobě nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla správcem přijata technická a organizační opatření, zejména taková, která zajišťují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování a k jiným zneužitím těchto osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů ochrany osobních údajů se týkajících.

5. Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění daného účelu a v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných obecně závazných právních předpisech České republiky pro skartaci a archivaci dokumentů, případně tak dlouho, jak je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů subjektů jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb přejímající tkáně a buňky;
 • jiní distributoři tkání a buněk při spolupráci v rámci distribuce;
 • zpracovatelé na základě smlouvy se správcem v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování, např. společnosti, které spravují informační systémy správce, osoby zajišťující ukládání či archivaci dat a jiné;
 • osoby poskytující právní či jiné poradenství;
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

7. Poučení o právech subjektu údajů

Máte právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Obecného nařízení,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Obecného nařízení,
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo požadovat, aby správce předal tyto údaje jinému správci; a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Obecného nařízení a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Obecného nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Obecným nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Dále máte právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Rovněž Vás informujeme, že naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:
Jméno: Ing. Anna Mityashina
Kontaktní adresa: Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1
E-mail: dpo@akdap.cz

Poskytování osobních údajů pacientů je zákonným požadavkem a pacient má povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je vyžadovat. Neposkytnutí může znamenat, že správce nebude moci poskytnout pacientovi zdravotní služby.